Umowa rozszerzająca wspólność ustawową

Polega na objęciu współwłasnością wszystkich bądź niektórych kategorii praw majątkowych stanowiących do tej pory odrębny majątek każdego z małżonków. Małżonkowie zatem sami decydują co dodatkowo będzie ich wspólnym majątkiem.

Swoboda małżonków jest jedynie ograniczona do pewnych praw, które zawsze stanowią majątek odrębny każdego z małżonków np.:

  • praw niezbywalnych (tj. praw ściśle związane z osobą małżonka jak np.: prawo do alimentów, prawo użytkowania, służebność osobista, prawo odkup, prawo pierwokupu, prawo dożywocia),
  • wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • niewymagalnych jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków,
  • przedmioty służące wyłącznie do do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. odzież, sprzęt muzyczny, sprzęt wędkarski),
  • spadek lub darowizna jeżeli spadkodawca lub darczyńca, zastrzegli, że przedmioty przypadające jednemu z małżonków nie wejdą do wspólności

Umowa rozszerzająca wspólność ustawową, w zależności od woli małżonków może obowiązywać zarówno wstecz, jak i na przyszłość od chwili jej zawarcia.

Przy działaniu tej umowy ze skutkiem wstecznym, do majątku wspólnego wchodzą rzeczy i praw majątkowe nabyte przed zawarciem umowy i należące dotychczas do majątków odrębnych małżonków. Natomiast w wypadku obowiązywania umowy na przyszłość, do wspólnego majątku małżonków wchodzą rzeczy i prawa majątkowe nabyte od chwili jej zawarcia.

Zawarcie takiej umowy ze skutkiem wstecznym rodzi poważne konsekwencje w przedmiocie odpowiedzialności za długi, Jeżeli małżonkowie włączyli do wspólności przedmioty, które przy współności ustawowej należałyby do ich majątków odrębnych, wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego, także wtedy, gdy wierzytelność powstała przed zawarciem małżeństwa.

Umowa rozszerzająca wspólność ustawową