Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego - formalności

Formalności przed i po ślubie cywilnym. Dokumenty wymagane przez USC, przebieg uroczystości, wymiana dokumentów po ślubie i związane z tym koszty.

Ślub cywilny zawiera się w sposób szybki i prosty. Nie ma obowiązku rejonizacji, co oznacza, że może on się odbyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Data i godzina ceremonii ślubnej zostaje ustalona już podczas składania pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zawarcie małżeństwa następuje nie wcześniej niż jeden miesiąc po złożeniu zapewnień (można wnioskować o skrócenie tego terminu).

Dokumenty do zawarcia ślubu cywilnego

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo (nupturienci) są zobowiązane:

  • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
  • przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia,
  • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  • uiścić opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł.

Niezbędne dokumenty i oświadczenia trzeba złożyć osobiście (choć narzeczeni mogą je złożyć w różnych terminach)

Aktualizacja: Od marca 2015 roku nie trzeba do USC przynosić odpisu aktu urodzenia.

Za udzielenie ślubu poza urzędem trzeba wnieść dodatkową opłatę w wysokości 1000 zł.

W przypadku osób, które były wcześciej w związku małżeńskim trzeba donieść również dokumenty potwierdzające ustanie lub unieważnienie małżeństwa (albo potwierdzające stwierdzenie nieistnienia małżeństwa).

W dniu ceremonii Nupturienci przybywają do lokalu usc wraz ze świadkami. Wymagane dokumenty to:

  • dokumenty stwierdzające tożsamość osób zawierających związek małżeński (nupturientów) - dowód osobisty lub paszport,
  • dokumenty tożsamości dwóch pełnoletnich świadków.

Przebieg uroczystości

Kierownik stanu cywilnego sprawdza tożsamość osób wstępujących w związek małżeński i świadków. Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy. Pozostaje już tylko złożyć publicznie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch pełnoletnich świadków oraz oświadczyć o wybranym nazwisku każdego z osobna i złożenia wspólnego oświadczenia o nazwisku wybranym dla ich dzieci.

Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie strony, kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron - małżeństwo zostało zawarte.

Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Podpisują go nowożeńcy, świadkowie i kierownik usc. Nowożeńcy dostają jeden egzemplarz. Dodatkowy skrócony odpis kosztuje 22 zł.

Decyzję o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego można podejmować do dnia ślubu – można ją zgłosić przed, lub w trakcie ceremonii.

Formalności po ślubie

Akt zawarcia małżeństwa wydawany jest w jednym egzemplarzu. Istnieje możliwość sporządzenia odpis aktu pełnego (33 zł) lub skróconego (22 zł).

W ciągu 14 dni od dnia sporządzenia aktu zawarcia małżeństwa osoba, która zmieniła nazwisko powinna wystąpić z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego. Jeżeli tego nie zrobi dowód ulega unieważnieniu po 3 miesiącach.

Paszport ważny jest tylko przez 60 dni (opłata poniżej 140 zł, w zależności od terminu ważności dotychczasowego dokumentu).

Prawo jazdy należy wymienić w ciągu 30 dni po zmianie nazwiska. Przy gruntownej kontroli grozi nam mandat minimum 100 zł. Koszt wymiany prawa jazdy to 100,50 zł.

Należy pamiętać w dalszej kolejności o powiadomieniu pracodawcy, banku, przychodni etc. Jednak kluczowe są dokumenty tożsamości zwłaszcza, gdy planujemy większe transakcje czy wyjazd za granicę.

Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego - formalności