Umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową

Polega ona na tym, że każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później oraz samodzielnie zarządza i rozporządza swoim majątkiem. Gdy intercyza została zawarta przed ślubem, to wówczas nie dochodzi do powstania majątku wspólnego. Natomiast, gdyby została zawarta w czasie trwania małżeństwa, to wówczas każdy z małżonków zachowuje swój majątek odrębny i udział w dotychczasowym majątku wspólnym.

Umowna rozdzielność majątkowa nie może być ustalona z datą wsteczną. Może być zawarta tylko na przyszłość. Rozdzielność z datą wsteczną może ustanawiać tylko sąd.

Rozdzielność majątkowa a długi małżonka

Rozdzielność majątkowa ma chronić przed długami małżonka, ale nie można się na nią powołać, w przypadku wierzytelności powstałych przed zawarciem umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową. Natomiast w stosunku do wierzytelności powstałych po jej zawarciu jest skuteczna tylko wtedy, gdy wierzyciel wiedział o jej zawarciu.

Urząd Skarbowy, ZUS

Rozdzielność majątkowa chroni przed zobowiązaniami współmałżonka wobec Urzędu Skarbowego i ZUS pod warunkiem, że intercyza istniała w chwili powstania zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

Upadłość

W przypadku upadłości umowna rozdzielność majątkowa jest skuteczna tylko wówczas, gdy została zawarta co najmniej na 2 lata przed zgłoszeniem wniosku o upadłość (art. 126 prawa upadłościowego i naprawczego).

Rodzielność majątkowa a dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa nie wpływa na dziedziczenie. W skład masy spadkowej po małżonku wchodzi wszystko to co posiadał za życia, zarówno aktywa jak i długi.

Umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową