Umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

Jest to instytucja stosunkowo nowa w prawie polskim. Być może trafniejsze było by określenie “rozdzielność z udziałem w dorobku”. Wybór przez małżonków tego typu umowy oznacza, że nie mają oni majątku wspólnego, a każdy z małżonków w czasie trwania tego ustroju ma jedynie swój majątek osobisty. Może tym majątkiem samodzielnie zarządzać. Nie musi informować współmałżonka o składzie swojego majątku ani o podejmowanych przez siebie czynnościach, a także nie musi uzyskiwać jego zgody nawet na rozporządzenia, które dotyczą całości majątku. Czyli sytuacja małżonków jest zatem taka sama jak w przypadku rozdzielności majątkowej.

Inne są natomiast konsekwencje przewidziane na wypadek ustania tego ustroju, w przypadku rozwodu małżonek, którego dorobek „urósł” w stopniu mniejszym może żądać od drugiego małżonka wyrównania.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków ma chronić tego małżonka, który nie mógł się koncentrować na działalności zarobkowej, poświęcając się prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowaniu dzieci.

Kwestią budzącą wątpliwości jest wykorzystywanie tej instytucji w sytuacji świadomego wyboru małżonka aby być biernym, nie podejmować zatrudnienia, nie ponosić ryzyka na jaki narażony jest współmałżonek np. prowadząc działalność gospodarczą.

Wyrównać dorobki można na dwa sposoby :

  1. polubownie – w drodze umowy między byłymi małżonkami,
  2. sądownie – w drodze powództwa o zapłatę lub o przeniesienie prawa. Roszczenie o wyrównanie dorobków przedawnia się z upływem lat 10 od chwili ustania rozdzielności majątkowej.

Umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków